Regulamin Bazy Zabiegowej

Sanatorium uzdrowiskowe Kołobrzeg

Regulamin Porządkowy Bazy Zabiegowej w Sanatorium Uzdrowiskowym MESKO

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Regulamin porządkowy określa zasady korzystania z bazy zabiegowej w Sanatorium Uzdrowiskowym.

1.2. Każdy kuracjusz korzystający z zabiegów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.

1.3. Personel bazy zabiegowej ma prawo do egzekwowania przestrzegania regulaminu oraz informowania kuracjuszy o jego postanowieniach.

2. Punktualne Zgłaszanie się na Zabiegi

2.1. Kuracjusze zobowiązani są do punktualnego zgłaszania się na zabiegi według harmonogramu ustalonego przez sanatorium.

2.2. Spóźnienie może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia zabiegu w danym terminie. Zabieg zostanie wykonany w najbliższym wolnym terminie.

2.3. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają pacjentowi punktualne stawienie się na zabieg, należy niezwłocznie poinformować telefonicznie bądź osobiście personel bazy zabiegowej.

2.4. Zabiegi wykonywane są w wyznaczonych godzinach.

3. Przygotowanie do Zabiegów

3.1. Kuracjusze powinni stawić się na zabieg w odpowiednim stroju zalecanym przez personel sanatorium.

3.2. Przed zabiegiem należy poinformować personel o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przebieg zabiegu.

4. Organizacja i Przebieg Zabiegów

4.1. Zabiegi odbywają się według ustalonego harmonogramu i w wyznaczonych miejscach.

4.2. Kuracjusze zobowiązani są do przestrzegania zaleceń personelu dotyczących przygotowania i przebiegu zabiegów.

4.3. W przypadku konieczności zmiany terminu zabiegu, pacjent powinien zgłosić taką potrzebę z wyprzedzeniem do pielęgniarki przełożonej.

5. Higiena i Bezpieczeństwo

5.1. W trakcie korzystania z zabiegów należy przestrzegać zasad higieny osobistej.

5.2. Wszelkie uszkodzenia sprzętu lub nieprawidłowości zauważone podczas zabiegu należy niezwłocznie zgłaszać personelowi.

5.3. Zabrania się samodzielnego obsługiwania urządzeń medycznych oraz opuszczania wyznaczonego miejsca zabiegu bez zgody personelu.

6. Zasady Zachowania na Terenie Bazy Zabiegowej

6.1. Na terenie bazy zabiegowej obowiązuje cisza i spokój, w celu zapewnienia komfortu wszystkim kuracjuszom.

6.2. Wszelkie formy niewłaściwego zachowania, takie jak hałasowanie, spożywanie alkoholu, czy palenie tytoniu, są zabronione.

6.3. Kuracjusze są zobowiązani do dbania o mienie sanatorium i utrzymywania czystości w miejscach wspólnych.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania bazy zabiegowej należy zgłaszać do fizjoterapeuty sprawującego nadzór nad bazą zabiegową lub do dyrektora medycznego.

7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest dostępny do wglądu w każdym gabinecie zabiegowym oraz tablicy informacyjnej.

7.3. Sanatorium MESKO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, które będą ogłaszane na tablicy informacyjnej.

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim kuracjuszom korzystającym z usług bazy zabiegowej w Sanatorium Uzdrowiskowym MESKO.

Dziękujemy za jego przestrzeganie.