Regulaminy

Serdecznie witamy w Sanatorium Uzdrowiskowym „MESKO”

Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest Recepcja Sanatorium tel. 300, 400, która:

 • Łączy rozmowy telefoniczne,
 • Doręcza korespondencję,
 • Udziela aktualnej informacji o naszej działalności,
 • Przyjmuje uwagi i informacje o konieczności dokonania napraw, uzupełnienia lub wymiany wyposażenia,
 • Pobiera wszelkie należności finansowe,
 • Na życzenie wystawia faktury za pobyt,

Wychodząc z obiektu, klucz od pokoju należy każdorazowo zostawić w recepcji.

PRZEPISY PORZĄDKOWE SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „MESKO”

ZASADY PODSTAWOWE:

 1. W Sanatorium mogą przebywać i korzystać z jego usług jedynie osoby do tego uprawnione/skierowanie z NFZ.
 2. Okres pobytu w Sanatorium rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia i trwa do godz. 12:00 ostatniego dnia ważności skierowania.
 3. Przydziału zakwaterowania do pokoju dokonuje się zgodnie z oznaczoną na skierowaniu dobą hotelową. Zmiana przydzielonego miejsca zakwaterowania w czasie trwania pobytu może nastąpić na prośbę Gościa wyłącznie za zgodą Kierownictwa Sanatorium w miarę istniejących możliwości.
 4. Osoby, które przybyły do Sanatorium przed datą ważności skierowania, a także osoby, które wyrażają chęć przedłużenia pobytu, mogą być przyjęte lub przedłużyć pobyt wyłącznie za zgodą Kierownictwa Sanatorium – na warunkach płatności za pobyt i w miarę wolnych miejsc.
 5. Goście nie zameldowani w Sanatorium, mogą przebywać na jego terenie jedynie w godzinach pomiędzy 8:00 a 22:00 , po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji.
 6. Wypis z Sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest opłata za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje SU „Mesko” na podstawie umowy zawartej z oddziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań. Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.
 7. Spożywanie na terenie Sanatorium napojów alkoholowych jest zabronione. Nie dotyczy to Kawiarni i Restauracji.
 8. Palenie tytoniu na terenie Sanatorium jest zabronione.
 9. Prosimy zwrócić uwagę na plany ewakuacyjne w przypadku niebezpieczeństwa powstania pożaru. Na planie znajdują się drogi ewakuacyjne i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. Sanatorium posiada Dźwiękowy System Ostrzegawczy, którego polecenia należy wykonywać.

Ochrona zdrowia

 1. Każdy przypadek zachorowania kuracjusza należy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej/telefon: 600, pokój 02, parter.
 2. W ramach świadczenia usług kuracjuszom skierowanym na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sanatorium zapewnia:
 • wstępne badanie w pierwszej dobie po przyjęciu (proszę zabrać ze sobą spis aktualnie przyjmowanych leków; obowiązuje lekki strój),
 • kontrolne badanie lekarskie raz w tygodniu,
 • końcowe badanie lekarskie w okresie 24 godzin przed wypisem pacjenta z sanatorium,
 • ustalenie i bieżącą weryfikację programu leczenia balneologicznego,
 • ustalenie i bieżącą weryfikację programu leczenia farmakologicznego, codzienny kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie, doraźne interwencje lekarskie,
 • zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych (na wezwanie pielęgniarki),
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • zabiegi lecznicze ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska zgodnie z informacją zawartą w piśmie dla Świadczeniobiorcy dołączonym do skierowania,
 • 6 dni zabiegowych w tygodniu,
 • zabiegi wykonywane są zgodnie z planem, wymagane jest punktualne przybycie, niewykorzystane zabiegi nie będą wykonywane w innym terminie,
 • dietę zgodną z profilem leczenia.

Informacje dotyczące badań lekarskich znajdują się na tablicy ogłoszeń w bazie zabiegowej. Obchód pielęgniarski odbywa się o godz. 23:30 i o 2:30. W czasie wykonywania zabiegów należy przestrzegać poleceń personelu.

Zakwaterowanie

 1. Gość hotelowy po załatwieniu formalności w recepcji i pobraniu klucza udaje się do pokoju.
 2. Na życzenie Goście mogą otrzymać za opłatą:
  • dodatkową zmianę bielizny pościelowej
  • dodatkową zmianę ręczników
  • klucz do sejfu znajdującego się w pokoju
  • wifi
  • telewizor
 3. W Sanatorium obowiązuje cisza w czasie wypoczynku nocnego od godz. 22:00 do godz. 6:00. Drzwi wejściowe w sezonie letnim zamykane są o godz. 23:00

Żywienie

 1. Godziny posiłków: Śniadanie: I zmiana godz. 7:30 II zmiana godz. 9:00 Obiad: I zmiana godz. 12:30 II zmiana godz. 14:00 Kolacja: I zmiana godz. 16:30 II zmiana godz. 18:00
 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z  jadłospisami, które zawsze zawierają gramaturę poszczególnych dań.
 3. Posiłki wydawane są 3 razy dziennie.
 4. Prosimy o nie wynoszenie z restauracji i kawiarni zastawy i nakryć stołowych.
 5. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Sanatorium nie wydaje prowiantów.

Ochrona mienia

 1. Gość, z winy którego powstanie szkoda w mieniu Sanatorium lub jego urządzeniach ponosi za to odpowiedzialność materialną.
 2. Naszych Gości prosimy o:
  • racjonalne i oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, zachowując przy tym podstawowe zasady bezpieczeństwa,
  • zabezpieczenie pokoju przed kradzieżą. W tym celu należy przed opuszczeniem pokoju zamknąć drzwi i okna. Klucz do pokoju przed wyjściem z Sanatorium powinien być zdany w recepcji,
  • zgłoszenie kierownictwu lub recepcji pojawienia się osób nieznanych w Sanatorium.
 3. Każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się używania w pokojach wszelkiego rodzaju grzałek elektrycznych i żelazek (klucz od prasowalni znajduje się w recepcji).
 4. Sanatorium nie odpowiada za utratę przedmiotów wartościowych będących własnością Gości. Wszelkie przedmioty wartościowe można złożyć w sejfie znajdującym się w każdym pokoju.
 5. Zabronione jest wynoszenie przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoi – za wyjątkiem leżaków, parawanów i kocy plażowych.

Zgłaszanie życzeń, skarg i wniosków

 1. Życzenia, wnioski i skargi dotyczące Sanatorium można zgłaszać pisemnie lub ustnie Dyrektorowi Sanatorium lub osobie przez Niego upoważnionej.
 2. Na zgłoszone w czasie pobytu życzenia, wnioski lub skargi Kierownictwo Sanatorium udzieli wyjaśnień.

Prawa Pacjenta Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z dnia 31 marca 2009 09.Nr 52 poz. 417 (kliknij tutaj)

Życzę miłego pobytu

DYREKTOR Adam Maciejewski

 

REGULAMIN REHABILITACYJNEGO BASENU SOLANKOWEGO DLA DOROSŁYCH

 1. Basen wypełniony jest wodą – leczniczą solanką.
 2. Każda osoba korzystająca z basenu rehabilitacyjnego obowiązana jest zapoznać się z Regulaminem basenu i przestrzegać jego zapisów.
 3. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 4. Zajęcia na basenie odbywają się grupowo, według ustalonego rozkładu zajęć.
 5. Grupa pływająca na basenie nie może liczyć więcej niż 20 osób na jedną osobę prowadzącą.
 6. Zajęcia na basenie mogą odbywać się tylko w obecności instruktora (ratownika) pływalni.
 7. Korzystającym z pływalni zabrania się:
  1. wchodzić do wody bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia;
  2. biegać po chodnikach otaczających pływalnię, skakać z rozbiegu, hałasować, krzyczeć, chwytać uczestników kąpieli, zanurzania głowy;
  3. żuć gumę w trakcie korzystania z basenu;
  4. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, pożywienia, palenia tytoniu.
 8. Zakaz wstępu na basen mają osoby:
  1. które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;
  2. z chorobami zakaźnymi, zakaźnymi chorobami skóry oraz otwartymi ranami;
  3. z ograniczonym stanem poczytalności bez opiekuna;
  4. osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.                                   
 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu, są    zobowiązane podporządkować się nakazom instruktora pływalni pełniącego dyżur.

 

WYMOGI SANITARNO – HIGIENICZNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BASENU

Wszystkie osoby korzystające z basenu powinny dostosować się do następujących wymogów sanitarno – higienicznych:

 1. Utrzymywanie kostiumów kąpielowych i kąpielówek w należytej czystości.
 2. Używanie czepków kąpielowych z obowiązkiem całkowitego chowania włosów.
 3. Używanie specjalnego obuwia ( klapki kąpielowe, drewniaki lub obuwie podobne).
 4. Przed wejściem na basen należy myć się mydłem pod natryskiem bez kostiumu kąpielowego oraz powtórnie myć się pod natryskiem w przypadku korzystania z sanitariatu w czasie zajęć na basenie.
 5. Przed wejściem na pływalnię dokładnie zdezynfekować stopy.
 6. Nie korzystanie z basenu bezpośrednio po jedzeniu lub po silnym rozgrzaniu ciała.

UWAGA

 1. Wejście do szatni tylko po otwarciu drzwi przez instruktora.
 2. Wejście na basen 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Przed wejściem do szatni proszę zmienić obuwie.
 4. Proszę zakręcać wodę pod prysznicami.
 5. Zakaz kąpieli z plastrami opatrunkowymi.

 

ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z BASENU W BIŻUTERII I MAKIJAŻU.

ZAKAZ KĄPIELI W SPODENKACH Z KIESZENIAMI.

 

OBSŁUGA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI