Regulamin obiektu

Sanatorium uzdrowiskowe Kołobrzeg

Serdecznie witamy w Sanatorium Uzdrowiskowym „MESKO”

Opiekunem, doradcą i informatorem naszych Gości jest Recepcja Sanatorium tel. 300, 400, która:

 • Łączy rozmowy telefoniczne,
 • Doręcza korespondencję,
 • Udziela aktualnej informacji o naszej działalności,
 • Przyjmuje uwagi i informacje o konieczności dokonania napraw, uzupełnienia lub wymiany wyposażenia,
 • Pobiera wszelkie należności finansowe,
 • Na życzenie wystawia faktury za pobyt,

Wychodząc z obiektu, klucz od pokoju należy każdorazowo zostawić w recepcji.

 
PRZEPISY PORZĄDKOWE SANATORIUM UZDROWISKOWEGO „MESKO”
ZASADY PODSTAWOWE:

1. W Sanatorium mogą przebywać i korzystać z jego usług jedynie osoby do tego uprawnione/skierowanie z NFZ.
2. Okres pobytu w Sanatorium rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia i trwa do godz. 12:00 ostatniego dnia ważności skierowania.
3. Przydziału zakwaterowania do pokoju dokonuje się zgodnie z oznaczoną na skierowaniu dobą hotelową. Zmiana przydzielonego miejsca zakwaterowania w czasie trwania pobytu może nastąpić na prośbę Gościa wyłącznie za zgodą Kierownictwa Sanatorium w miarę istniejących możliwości.
4. Brak możliwości przyjazdu do Sanatorium przed datą ważności skierowania.
5. Goście nie zameldowani w Sanatorium, mogą przebywać na jego terenie jedynie w godzinach pomiędzy 8:00 a 22:00 , po uprzednim poinformowaniu pracownika recepcji.
6. Wypis z Sanatorium następuje ostatniego dnia oznaczonego na skierowaniu. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego przez kuracjusza (wcześniejszy wyjazd) pobierana jest opłata za każdą dobę w wysokości równowartości kwoty, jaką otrzymuje SU „Mesko” na podstawie umowy zawartej z oddziałem NFZ za osobodzień pobytu kuracjusza. Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy potwierdzony stosownym zaświadczeniem. Zamiar wcześniejszego wyjazdu należy zgłaszać w Recepcji Sanatorium celem załatwienia niezbędnych formalności, a także uregulowania wzajemnych zobowiązań. Kuracjusz rezygnujący z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego składa lekarzowi prowadzącemu pisemne oświadczenie.
7. Spożywanie na terenie Sanatorium napojów alkoholowych jest zabronione. Nie dotyczy to Kawiarni i Restauracji.
8. Palenie tytoniu na terenie Sanatorium jest zabronione.
9. Prosimy zwrócić uwagę na plany ewakuacyjne w przypadku niebezpieczeństwa powstania pożaru. Na planie znajdują się drogi ewakuacyjne i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. Sanatorium posiada Dźwiękowy System Ostrzegawczy, którego polecenia należy wykonywać.

 
Ochrona zdrowia

1. Każdy przypadek zachorowania kuracjusza należy zgłaszać pielęgniarce dyżurnej/telefon: 600, pokój 02, parter.
2. W ramach świadczenia usług kuracjuszom skierowanym na leczenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Sanatorium zapewnia:

 • wstępne badanie w pierwszej dobie po przyjęciu (proszę zabrać ze sobą spis aktualnie przyjmowanych leków; obowiązuje lekki strój),
 • kontrolne badanie lekarskie raz w tygodniu,
 • końcowe badanie lekarskie w okresie 24 godzin przed wypisem pacjenta z sanatorium,
 • ustalenie i bieżącą weryfikację programu leczenia balneologicznego,
 • ustalenie i bieżącą weryfikację programu leczenia farmakologicznego, codzienny kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie, doraźne interwencje lekarskie,
 • zapewnienie pomocy lekarza w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych (na wezwanie pielęgniarki),
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • zabiegi lecznicze ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska zgodnie z informacją zawartą w piśmie dla Świadczeniobiorcy dołączonym do skierowania,
 • 6 dni zabiegowych w tygodniu,
 • zabiegi wykonywane są zgodnie z planem, wymagane jest punktualne przybycie, niewykorzystane zabiegi nie będą wykonywane w innym terminie,
 • dietę zgodną z profilem leczenia.

Informacje dotyczące badań lekarskich znajdują się na tablicy ogłoszeń w bazie zabiegowej. Obchód pielęgniarski odbywa się o godz. 23:30 i o 2:30. W czasie wykonywania zabiegów należy przestrzegać poleceń personelu.

Zakwaterowanie

1. Gość hotelowy po załatwieniu formalności w recepcji i pobraniu klucza udaje się do pokoju.

 • Na życzenie Goście mogą otrzymać za opłatą klucz do sejfu znajdującego się w pokoju.

2. W Sanatorium obowiązuje cisza w czasie wypoczynku nocnego od godz. 22:00 do godz. 6:00. Drzwi wejściowe w sezonie letnim zamykane są o godz. 23:00

 
Żywienie

1. Godziny posiłków:

Śniadanie: I zmiana godz. 7:30 II zmiana godz. 9:00

Obiad: I zmiana godz. 12:30 II zmiana godz. 14:00

Kolacja: I zmiana godz. 17:00 II zmiana godz. 18:15

2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z jadłospisami, które zawsze zawierają gramaturę poszczególnych dań.
3. Istnieje możliwość skorzystania z diety lekkostrawnej, cukrzycowej, niskobiałkowej, niskokalorycznej. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie. Dieta nie zlecona przez lekarza za dodatkową odpłatnością.
4. Posiłki wydawane są 3 razy dziennie.
5. Prosimy o nie wynoszenie z restauracji i kawiarni zastawy i nakryć stołowych.
6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Sanatorium nie wydaje prowiantów.

 
Ochrona mienia

1. Gość, z winy którego powstanie szkoda w mieniu Sanatorium lub jego urządzeniach ponosi za to odpowiedzialność materialną.
2. Naszych Gości prosimy o:

 • racjonalne i oszczędne korzystanie z energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, zachowując przy tym podstawowe zasady bezpieczeństwa,
 • zabezpieczenie pokoju przed kradzieżą. W tym celu należy przed opuszczeniem pokoju zamknąć drzwi i okna. Klucz do pokoju przed wyjściem z Sanatorium powinien być zdany w recepcji,
 • zgłoszenie kierownictwu lub recepcji pojawienia się osób nieznanych w Sanatorium.

3. Każdy Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Zabrania się używania w pokojach wszelkiego rodzaju grzałek elektrycznych i żelazek (klucz od prasowalni znajduje się w recepcji).
4. Sanatorium nie odpowiada za utratę przedmiotów wartościowych będących własnością Gości. Wszelkie przedmioty wartościowe można złożyć w sejfie znajdującym się w każdym pokoju.
5. Zabronione jest wynoszenie przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoi – za wyjątkiem leżaków, parawanów i kocy plażowych.

 
Zgłaszanie życzeń, skarg i wniosków

1. Życzenia, wnioski i skargi dotyczące Sanatorium można zgłaszać pisemnie lub ustnie Dyrektorowi Sanatorium lub osobie przez Niego upoważnionej.
2. Na zgłoszone w czasie pobytu życzenia, wnioski lub skargi Kierownictwo Sanatorium udzieli wyjaśnień.
Prawa Pacjenta Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dz.U. z dnia 31 marca 2009 09.Nr 52 poz. 417 (kliknij tutaj)

Życzę miłego pobytu
DYREKTOR
Adam Maciejewski